Verslag gemeenteraad 18 mei

02 Juni 2015

Verslag gemeenteraad 18 mei

De kerkfabrieken; zijnblij

"Wij dat we advies mogen verlenen, want vorig jaar waren de jaarrekeningen te laat en kon er geen advies meer gegeven worden. Ook Thiewinkel heeft zelfs de benodigde documenten ingediend. Vorig jaar werd gezegd dat er 140 000 kerkgangers waren. In de nabespreking werd op dit cijfer terug gekomen (toch wat te hoog). We willen dat iedereen in de gemeente zijn geloof kan belijden maar moet dat op elke hoek van de straat. Als gemeentebestuur stellen we 130 000 EUR jaarlijks ter beschikking  van de kerkfabrieken

In Sint-Trudo Linkhout blijkt dat de omhaling op jaarbasis 652 EUR bedraagt, dus ongeveer 13 EUR per week. Men houdt dus voor 13 EUR per week een kerk open. Vijf kerken open houden is een onhoudbare situatie. Er zijn nog zoveel uitdagingen waar we als gemeente voorstaan, en waar we het geld beter voor zouden kunnen gebruiken. We vragen om in dit verband de dialoog aan te gaan met de voorzitters van de kerkfabrieken. We stemden als Groen lummen dus ook tegen de goedkeuring.

Aanpassing huishoudelijk regelement:

Groen blijft hier de grootste pleiter voor transparantie. Onder ons toedoen werd het regelement aangepast op een aantal punten.

Art. 13. - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.

Indien de vraagsteller of de burgemeester of de schepen wenst dat de mondelinge of schriftelijke vraag wordt opgenomen in de notulen dan moet de vraag opgenomen worden in de volgende agenda van de gemeenteraad.

Art. 14. - Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst.
Niet tekenen is gelijk aan geen zitpenning, maar betrokkene kan wel als aanwezig beschouwd worden en kan bijgevolg in de notulen worden opgenomen.

Het gemeenteraadslid dat aanwezig is op de vergadering maar het aanwezigheidsregister niet getekend heeft, ontvangt geen zitpenning maar kan wel als aanwezig beschouwd worden en als dusdanig opgenomen worden in de notulen. 

We blijven attent en passen aan als het nodig is!!