Dossier Kolenhaven uitgelegd

03 Oktober 2023

Dossier Kolenhaven uitgelegd

Om de Kolenhaven te ontwikkelen is er een oplossing nodig voor het vrachtwagen verkeer. Over deze 'ontsluiting' werd al veel gediscussieerd en er liggen nu nog 2 voorstellen op tafel

Om de Kolenhaven te ontwikkelen is er een oplossing nodig voor het vrachtwagen verkeer. Over deze 'ontsluiting' werd al veel gediscussieerd en liggen er nu nog 2 voorstellen op tafel.Het probleem:

Rondom de kolenhaven van Genenbos is op het gewestplan een industriezone afgebakend. Die wordt nu nog maar voor 35% benut omdat de structuur van de zone weinig interessante percelen voorziet voor de industrie. Met een herstructurering kunnen de percelen op een betere manier georiënteerd worden.

Een tweede probleem is dat de ontsluiting, dat is het verkeer van en naar de industriezone gewoon slecht is. Alle verkeer moet naar de weg Lummen-Heusden en dan via de woonkernen van Genenbos of Eversel. Daar is veel en zwaar verkeer bij en voor de leefbaarheid van die kernen moet daar ook een oplossing voor gezocht worden.

De plannen:

Bij de herinrichting plant men een ruiloperatie met het natuurgebied rond de Mangelbeek, ten zuiden van de zone. Aan het kanaal wordt 10ha industriezone omgezet in natuurgebied. Aan de oostkant van de haven, wordt dan weer 2,6ha natuurgebied ingenomen door industrie om de zone naast de haven breed genoeg te maken. Ook naar het noorden wordt het industriegebied groter.

Origineel gewestplan

Herstructurering

 

Voor de ontsluiting plant men een weg die rond de industriezone loopt. Het knelpunt is nu: hoe moet het verkeer naar het industriegebied van Rekhoven geleid worden, waar zich op- en afritten bevinden naar de E313? Het is hierop dat het in het verleden vastgelopen is. Er werden daarvoor een 10-tal scenario’s geschreven die allemaal verworpen zijn omdat ze te duur waren of omdat er geen draagvlak voor was.

Maar nu wordt het dossier toch vanonder het stof gehaald en komt men voor de ontsluiting met 2 mogelijke scenario’s:

  1. Het verkeer moet naar het zuiden, naar Viversel en daar via een nieuw aan te leggen rotonde de brug over naar Rekhoven.

  2. Het verkeer moet, zoals nu, naar het noorden tot de weg Lummen-Heusden. Vandaar moet het verkeer over de brug van Genenbos en dan langs het kanaal naar het zuiden. Aan de brug van de autosnelweg moet het verkeer weg van het kanaal om opnieuw af te buigen naar het zuiden waar het aansluit op de Rekhovenstraat.
    Voor dit scenario zijn er 2 varianten.

    • 2a: aan de autosnelweg moet het verkeer aan onder de brug door en langs de zuidkant van de autosnelweg.

    • 2b: het verkeer volgt de snelweg aan de noordkant en buigt dan via een koker onder de snelweg af naar de Rekhovenstraat.

 

Scenario 1

Scenario 2a
Scenario 2b

Wat denken wij ervan?

De grondruil tussen industrie en natuurgebied zien wij niet negatief. De kans is groot dat er zich na de herinrichting sneller bedrijven gaan vestigen rond de kolenhaven. Maar anderzijds wordt het natuurgebied langs de beek groter en beter beschermd.

Voor Groen Lummen is het in de eerste plaats belangrijk dat er een oplossing komt voor het zware verkeer dat nu door de woongebieden van Genenbos en Eversel raast. Het verminderen van die overlast voor zoveel mogelijk mensen, is voor ons een belangrijk criterium.

Nu is er in beide toekomstscenario’s nog steeds een impact van verkeersdrukte en -lawaai voor een aantal inwoners.

Via Viversel is de weg het kortst. Daar worden net voor de brug een extra rotonde en een vrachtwagensluis aangelegd, waardoor het zware verkeer aan de rand van het dorp blijft. Dat vermindert de impact voor het grootste deel van het dorp. Maar er zijn daar toch nog een aantal huizen dicht bij het kanaal die onteigend zullen moeten worden en andere, vooral in de Veldstraat en Laarstraat, die zeker hinder zullen ondervinden.

Maar ook in het tweede scenario zullen de bewoners van de Schipperstraat en de Edbroekenstraat in Genenbos het zware verkeer in hun achtertuin horen passeren. Bovendien moet in dit scenario mogelijk ook het jaagpad verbreed worden ten koste van het bedrijf Granigo en van een stuk van het natuurgebied langs de Mangelbeek. Een stuk van de gebouwen van het ALDI verdeelcentrum moet ook onteigend en afgebroken worden. En het verkeer moet in dat geval ook grotere afstanden afleggen.

Er is dus geen scenario dat ideaal is. Het is ook niet duidelijk waar de totale negatieve impact het grootst is. Het is daarom moeilijk om nu al te kiezen voor het ene of het andere scenario. In een volgende fase zal een objectieve studie gebeuren naar alle milieueffecten, inclusief lawaaihinder en trillingen. Dat moet voor ons de belangrijkste basis worden waarop beslist wordt welk traject het verkeer moet volgen. En voor de getroffen inwoners van het gekozen traject voor de ontsluiting moeten er maximaal milderende maatregelen voorzien worden om de impact zo veel mogelijk te verzachten.