Verslag gemeenteraad 16 maart

25 Maart 2015

Verslag gemeenteraad 16 maart

. Stopzetting samenwerking hondenvanger

Gezien de huidige hondenvanger  vanaf 1 april 2015 op pensioen gaat, wordt voorgesteld om over te stappen naar een samenwerking met het dierenasiel te Genk. De kosten op jaarbasis werden vergeleken en de uitgave voor de samenwerking met het dierenasiel zijn gelijkaardig als die van de huidige intergemeentelijke samenwerking met onze hondenvanger. Bovendien zal er geen dienstwagen meer dienen aangekocht te worden, valt het bijkomend administratief werk grotendeels weg en er dient geen loonkost meer betaald te worden. Wel wordt er een kost van € 500 per maand aan het assiel van Genk betaald.

De retributie voor de opgehaalde honden wordt ook in de toekomst door de gemeente zelf gei?nd.(€ 110) Dit is natuurlijk wel een serieuze verhoging van de kosten voor de burger. 

Goedkeuring belastingsregelement "iname openbaar domein ingevolge leveringen, verhuizing, bouw- of andere werken. 

Het is uiteraard nodig om zulks een regelement te hebben zodat het openbaar domein zo snel mogelijk terug vrij zou zijn. Groen volgt hier wel de redenering van raadslid S. Coenen die stelt dat : enkel mensen die naar het centrum komen verhuizen, die belasting dienen te betalen, want iemand die buiten het centrum woont, heeft dat probleem niet. Bovendien, gaat hij verder, vindt hij het frappant dat een school ook onder die belasting zou vallen, omdat men al snel zal spreken van duizenden euro's meerkost bij werken. Hij stelt zich de vraag of, een school met een maatschappelijk belang, dan ook die belasting moet betalen om haar gebouwen te renoveren?