Dossier Bovenstraat

23 Juni 2011

In maart verhardde de burgemeester het bosgedeelte van de Bovenstraat aan de Willekensberg met 200 ton bouwpuin. Dat gebeurde ten dienste van het vele zware vrachtverkeer voor de Internationale Jumping. Er was voor de verharding echter

geen bouwvergunning en er werd geen enkele vorm van overleg of inspraak georganiseerd. De Lummense groenen kiezen heel bewust voor een ander beleid.

klik hier om meer te lezen
klik hier om meer te lezen


Klik op de foto's of de titel om het gehele artikel te lezen

Een Groen! bestuur ontwikkelt
het bosgedeelte van de
Bovenstraat tot 'trage weg' voor
fietsers en wandelaars

Begin april vond een expert stukjes asbest
in het gestorte bouwpuin op de
Willekensberg. Groen! Lummen is blij dat de
bevoegde schepen het puin verder liet
onderzoeken en dat de hoeveelheid asbest
geen gezondheidsrisico bleek in te houden.
De Lummense Groenen hebben niet geëist
dat de weg ? als voorzorgsmaatregel ?
onmiddellijk zou worden afgesloten.
Verschillende experts gaven immers aan dat
het asbest slechts op langere termijn een
gevaar voor mens en milieu zou kunnen
opleveren. Bovendien wou Groen! Lummen de
jumping niet onmogelijk maken als daar geen
dringende reden toe was.

Nu de jumping voorbij is, mag de bosweg
niet langer gemotoriseerd (sluik)verkeer
aanmoedigen. Je kan hem ontwikkelen tot
een ecologisch waardevol wandel- en fietspad
en tot een veilige verbindingsweg voor
zwakke weggebruikers en het beperkte
plaatselijk verkeer.

Een Groen! bestuur informeert,
communiceert en organiseert
inspraak

Voor de internationale jumping stelde het
gemeentebestuur dit jaar een nieuw
verkeersplan op. Dat kwam tot stand zonder
enige inspraak van de buurtbewoners, de
milieuraad, de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening of Natuurpunt. Voor
Groen! Lummen is voorafgaand overleg
echter vanzelfsprekend.

Op verzoek van gemeenteraadslid Peter
Grommen ging de gemeenteraad er
ondertussen mee akkoord dat "met een zo
breed mogelijk draagvlak dringend wordt
samengezeten" (gemeenteraad 18 april). De
Lummense Groenen scharen zich volledig
achter die beslissing en zullen mee
constructieve voorstellen formuleren om de
toekomstige overlast van de jumping voor
mens en milieu te beperken, zodat het een
feest wordt voor iedereen.

Een Groen! bestuur respecteert
de wet en volgt de democratische
weg

Bij de verharding van de Bovenstraat heeft
de burgemeester op eigen houtje
gehandeld. Noch het schepencollege, noch
de gemeenteraad, noch de bevoegde en
deskundige ambtenaren werden erbij
betrokken. Op verzoek van gemeenteraadslid
Peter Grommen bevestigde de
gemeenteraad dat: "De gemeenteraad
erkent dat de gemeente Lummen in dit
dossier een fout heeft gemaakt doordat
wegenwerken werden uitgevoerd zonder
bouwvergunning en doordat het normale
beslissingsproces niet gevolgd werd"
(gemeenteraad 18 april).

Voor de partij Groen! lijken de feiten
ernstig genoeg om ze verder te laten
onderzoeken. Daarom vroeg Groen!-
parlementslid Hermes Sanctorum aan
minister Bourgeois (NVA), bevoegd voor
binnenlands bestuur, de zaak verder te
onderzoeken. Ook de inspectie ruimtelijke
ordening nam de zaak ernstig. Ze liet de
illegale verhardingswerken onmiddellijk
stilleggen. Ondertussen legde ook zij een
klacht neer bij het agentschap binnenlands
bestuur van de Vlaamse overheid.