Nieuwsbrief Juni 2022

12 Juni 2022

Nieuwsbrief Juni 2022

Dat een sterkere Groen fractie nog steeds nodig is in onze gemeente, mag blijken uit de beslissingen die het gemeentebestuur aaneenrijgt. De uitbreiding van het Golfterrein is nog maar net beslist of er staat al een veel groter project op stapel aan het Lindekensveld. Daarmee wil het bestuur toestaan dat het hele Lindekensveld volgebouwd wordt. Er worden wel fietspaden aangelegd, maar als we in het centrum fietsstraten willen maken, wordt dat afgekeurd omdat men bang is dat het autoverkeer te veel “gehinderd” wordt. We werken eraan om dit zo veel mogelijk aan de kaak te blijven stellen. Maar we willen ook af en toe een leuke activiteit neerzetten, zoals onze fietstocht op 19 juni. Veel leesgenot! FIETSTOCHT: DE SLAG VAN LUMMEN Op 19 juni komen we om 13u samen op het Gemeenteplein om een fietstocht doorheen Lummen te maken. Het thema van de fietstocht is het boek van dhr. Jos Lemmens over de Slag van Lummen. Er zijn nog meerdere loopgraven te zien die van deze slag getuigen. Onderweg stoppen we kort voor een drankje en krijgen we uitleg van Groen-lid Frank, die tevens lid van de heemkundige kring van Lummen is. Deelname is gratis. We vragen om in te schrijven zodat we een idee hebben van het aantal deelnemers via deze link: https://www.groenlummen.be/fietstocht_2022 UITBREIDING GOLF Ondanks onze bezwaren heeft het gemeentebestuur de uitbreiding van de Golfterreinen goedgekeurd. Een golfterrein is ecologisch gezien een ramp omdat voor het onderhoud ervan grote hoeveelheden sproeistoffen en miljoenen liters water nodig zijn. Bovendien moeten daarvoor 3ha bos, waaronder ecologisch waardevol bos, gekapt worden. Het gemeentebestuur heeft zich zeer welwillend opgesteld tegenover deze uitbreiding en heeft zelfs gratis gemeentegrond ter beschikking gesteld om bos op te compenseren. Het zou niet onze keuze zijn om hierin mee te gaan. https://www.groenlummen.be/uitbreidingsplannen_golfterrein WOONUITBREIDING LINDEKENSVELD Woonuitbreidingsgebieden op de gewestplannen zijn, in principe, gebieden die pas bebouwd mogen worden als er geen andere bouwplaatsen meer zijn. Deze kunnen enkel via een RUP(Ruimtelijk UitvoeringsPlan) door de gemeente omgezet worden in woongebied. Het gemeentebestuur heeft een project ingediend waarmee het mogelijk wordt om te bouwen op het woonuitbreidingsgebied Lindekensveld. Dat is het gebied gelegen tussen de Dr. Vanderhoeydonckstraat, Zonnestraat, Oostereindestraat en Ringlaan. Het huidige gebruik is voornamelijk bos (2/3) en landbouw (1/3). Men heeft al aangegeven dat men de bossen die gekapt worden, enkel financieel zal compenseren (d.w.z. : geen nieuwe bossen aanplanten maar de boscompensatie afkopen). Locatie: Wij zijn van oordeel dat het niet wenselijk om ook dit stuk groen nabij het centrum vol te bouwen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden in woonzones. Wie hier vooral beter van wordt zijn de bouwpromotoren en eigenaars die op deze gronden gespeculeerd hebben. Het gaat hier om een groene zone waar bewoners die dicht bij het centrum wonen makkelijk kunnen gaan wandelen. En een deel van het gebied zou bijvoorbeeld perfect ingericht kunnen worden als kwalitatieve hondenlosloopweide.  Er loopt op dit moment een openbaar onderzoek tot 24 juni. Tot die datum kan er bezwaar aangetekend worden. Dat kan via de website van het departement Omgeving Vlaanderen via deze link:https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=AQWjchvGSwiVvDLlHoW9EQ Op onze website vind je hierover meer uitleg en een voorbeeld bezwaarschrift dat je kan gebruiken. FIETSEN IN HET CENTRUM De meerderheid heeft in de gemeenteraad ALLE VOORSTELLEN van onze fractie om fietsen in het centrum veiliger en aantrekkelijker te maken AFGEKEURD! Fietsstraten zo snel mogelijk invoeren in meerdere straten in het centrum: AFGEKEURD Knooppunt aan de witte mennekes met snelle maatregelen veiliger maken: AFGEKEURD Fietssuggestiestroken in de Vandermarckestraat : AFGEKEURD Dat is het resultaat met deze meerderheid wanneer echt de keuze gemaakt moet worden voor fietsers: Zelfs van de smalste straten van het centrum weigert men fietsstraten te maken en er komt niet eens een snelheidsbeperking aan de Witte Mennekes. Je mag daar aan 70 blijven voorbijzoeven. Dank aan de collega's van Vooruit en Open VLD om onze voorstellen wél te steunen. Via deze link vind je terug wat wij voorstelden: https://www.groenlummen.be/fietsen_in_het_centrum ORGANISATIEWIJZIGING GROEN LUMMEN In januari van dit jaar nam Johnny Ceyssens, om persoonlijke redenen, ontslag uit de gemeenteraad. Johnny zette daarmee een punt achter een 9 jaar lange carrière als raadslid. Zijn plaats wordt ingenomen door Peter Aerts, die partijvoorzitter is. Het partijvoorzitterschap zal voortaan gedeeld worden met penningmeester Miel Truyen. Johnny heeft met zijn inhoudelijk groene en sociale reflexen, zijn politieke inzichten en met zijn verbaal talent de bakens voor Groen Lummen uitgezet. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor. NATIONALE BESTUURSVERKIEZINGEN Op 11 juni kunnen alle leden van Groen meestemmen voor een nieuw voorzittersduo. De uitslag zal zeer belangrijk zijn richting verkiezingen in 2024. Bij deze roepen wij op om mee te stemmen om een zo breed mogelijk gedragen voorzittersduo naar voor te kunnen schuiven. Maak kennis met de kandidaat-voorzitterduo's - Groen VALLEI VAN DE ZWARTE BEEK In de gemeenteraadscommissie van 30 april werden de leden van de gemeenteraad en de milieuraad door Natuurpunt geïnformeerd over het Care Peat project. In de vallei van de Zwarte beek zijn metersdikke lagen veen aanwezig. In die massa zit zeer veel CO2 opgeslagen. Zelfs veel meer dan in een bos kan worden opgeslagen. Het gebied hier in Lummen is zo uniek dat het een onderwerp is van vele internationale studies. Door drainage en de verdroging is de bovenlaag van dat veen helaas aan het stukgaan. Bij dat verrottingsproces komt veel CO2 weer vrij uit die bodem. Via het Care Peat project wil men de bodem weer vernatten waardoor het veen beschermd wordt en zelfs weer kan aangroeien. Daarbij zal dan enorm veel CO2 opgeslagen worden in de grond, wat goed uitkomt in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ook kan het veen dan nog meer als een spons werken. Door die bufferwerking kunnen ook overstromingen stroomopwaarts en stroomafwaarts vermeden worden. Tenslotte komt het project ook ten goede aan de biodiversiteit doordat meer verschillende en zeldzame planten zich thuis voelen op een gezonde veengrond. Het project verdient alle steun! Hopelijk zal ook het gemeentebestuur zich nu helemaal achter dit project scharen. Want dat was blijkbaar nog niet het geval.