Nieuwsbrief Augustus 2021

03 Augustus 2021

Nieuwsbrief Augustus 2021

De grillen van de natuur worden steeds extremer. Abnormaal zware regenbuien en overstromingen gaan alleen maar vaker voorkomen. Sterkte aan de mensen van Lummen en daarbuiten die daardoor getroffen werden. Langs de positieve zijde zal er nu minder water opgepompt worden voor de land- en tuinbouw en kan het grondwater alvast wat bijgevuld worden. Frisgroen is ook de kleur die wij in de Lummense politiek proberen te brengen. Er zijn de laatste maanden heel wat thema’s gepasseerd waarbij wij vinden dat het bestuur best duidelijkere keuzes zou kunnen maken. Zoals bij onze vraag naar samenwerking of fusies met andere gemeentes of bij ons voorstel rond fietsveiligheid in het centrum. We hebben zelf een duidelijk standpunt tégen de Leidingstraat aangenomen. Dat gaan we nog wat meer in de verf zetten. En we blijven mee druk zetten op een snelle oplossing voor het zware verkeer van en naar de industriezone aan de kolenhaven in Genenbos. Veiligheid voor fietsers is een thema waar we ons blijvend voor gaan inzetten. Tot slot hopen we op 10 november opnieuw onze fakkeltocht te kunnen organiseren. Dit alles zal vanaf nu met een aangepast bestuur gebeuren. Anita Steegmans gaf op 8 juli de sleutel van de kas door aan Miel Truyen die nu de functie van penningmeester zal vervullen. Wij bedanken Anita voor het op orde houden van onze financiën gedurende de voorbij 2 jaar. En dank aan Miel om deze taak op te nemen. Geniet allen nog van de zomer en van onze nieuwtjes hieronder. Fietsen in het centrum Veilig kunnen fietsen is één van de basisvoorwaarden waaraan elke gemeente zou moeten voldoen. Spijtig genoeg stellen we vast dat er in Lummen nog heel wat onveilige plaatsen zijn. Tijd dus om actie te ondernemen.In een eerste fase focussen we ons op het centrum van Lummen en brengen we enkele gevaarlijke punten in kaart. Ook denken we na over de alternatieven die er geboden kunnen worden. Dit denkwerk werd in juni samengevat in een foldertje met een kaartje, voorzien van tekst en uitleg. Deze folder werd in heel Lummen bedeeld. Onze alternatieven werden op een aantrekkelijke manier in beeld gebracht, met veel dank voor het deskundige werk van Frank Bertrands. Zo richtten we onze pijlen op gevaarlijke punten als het Gemeenteplein, de Neerstraat, de Dorpsstraat, de Beukeboomstraat en de Vandermarckestraat. In de folder werd er ook verwezen naar een enquête op onze website (www.groenlummen.be/fietsenquete) waar we de burgers van Lummen willen bevragen naar deze en andere probleempunten in onze gemeente. Op de website is de folder ook nog eens digitaal raadpleegbaar. Onze voorstellen kwamen ook aan bod tijdens de laatste gemeenteraad van juni waar de meerderheid de hoogdringendheid wel erkende, maar zoals zo vaak niet in actie wou (durfde?) schieten. We blijven dit verder opvolgen in de gemeenteraad en plannen nog verdere acties om aandacht te vragen voor de zwakke weggebruikers. Hoe toekomstige uitdagingen aangaan als kleinere gemeente: samenwerken of fusioneren Op de gemeenteraad van april brachten we met onze fractie, misschien wat onverwacht, een voorstel om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar een mogelijke fusie. We willen eerst benadrukken dat we met Groen Lummen niet pleiten VOOR een fusie, maar Vlaanderen verplicht ons wel om dit te bekijken. Mogelijk zullen gemeentes vanaf de volgende legislatuur, 2024-2030 verplicht worden te fusioneren. En mogelijk zullen de gemeentes waarmee we moeten fusioneren dan aangeduid worden. Nu hebben we nog de kans te onderzoeken of onze gemeente wel zou varen bij een fusie of niet en welke gemeentes dan het meest aansluiten bij Lummen. Daarenboven geldt nu nog een financiële bonus. Dit alles samen leek ons het moment om een neutraal onderzoek te voeren om te weten te komen; zou een fusie van Lummen een sterkere, aangenamere en betere gemeente kunnen maken, waarin de Lummenaar, de eigenheid van onze gemeente en de dienstverlening centraal blijven? Op de gemeenteraad werd dan ook een voorstel tot onderzoek gebracht, maar de meerderheid wendde een stemming over het voorstel af. Ze beweerde al, zonder al te veel overleg, met Herk-de-Stad en Halen gesprekken te voeren over een samenwerking. Over de inhoud werd niet veel informatie te geven. Die kregen we toch via onze collega in Herk-de-Stad, waar de burgemeester de hele gemeenteraad wél op de hoogte hield van de gesprekken. Aan dat laatste kan het bestuur van Lummen nog een voorbeeld nemen op gebied van communicatie en openbaarheid van bestuur… We volgen dit verder op… Ontsluiting kolenhaven Genenbos Midden april verscheen in de Internetgazet van Heusden-Zolder een bericht dat deze gemeente de Kanaalweg, die loopt van de brug over het Albertkanaal naar Suskaberg, in de toekomst zou afgesloten worden voor zwaar verkeer. Dit zou betekenen dat de industrieparken van Gestel en de Kolenhaven in de toekomst alleen nog via de woonkernen van Genenbos, Molem en de Oostereindestraat te bereiken zijn. Nu al dendert er vanaf vijf uur ’s ochtends tot laat in de namiddag zowat elke minuut een dertigtonner door deze woonkernen en schoolomgeving. Het sluipvrachtverkeer via de schoolomgeving van Geneiken zal dan zeker ook toenemen. Reden genoeg voor ons gemeenteraadslid Hanne Janssen om een schriftelijke vraag te stellen aan Schepen van Verkeer Rita Moors op de gemeenteraad van april. Schepen Rita Moors antwoordde dat ze het eerst ook maar via sociale media moest vernemen, maar dat er ondertussen wel een officiële brief van Heusden-Zolder op haar bureau lag. Ondertussen heeft ze gesprekken met de gemeente Heusden-Zolder opgestart. De tonnagebeperking in de Kanaalweg zal worden uitgesteld tot na het bouwverlof. En er is opdracht gegeven aan studiebureau Arcadis om een nieuwe ontsluiting van de Kolenhaven te onderzoeken. Een ontsluiting die door geen enkele woonkern loopt is immers de enige oplossing voor dit probleem. Het spreekt voor zich dat Groen Lummen alles wat te maken heeft met leefbaarheid, ecologie en welzijn in onze gemeente van heel nabij opvolgt. Dit zowel binnen als buiten de gemeenteraad. Leidingstraat of lijdensweg? De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. Tot eind april was het mogelijk om bezwaren aan te tekenen en/of positieve/negatieve adviezen door te geven. Het planteam zal deze nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen. Het planvoornemen wordt concreter uitgewerkt. Na de zomer wordt er met alle betrokken gemeenten overleg gepleegd en in het najaar zou er een concreter plan en geoptimaliseerde alternatieven voorgesteld worden. Groen Lummen heeft een éénduidig standpunt tegen de Leidingstraat ingenomen. Zowel het gemeentebestuur als de milieuraad hebben bezwaar aangetekend. Er is ook een online petitie geweest die maar liefst 6000 handtekeningen heeft opgebracht. Feit is dat er weinig of geen voordelen zijn voor de gewone burger, maar dat de lusten vooral dienen voor de grote industriereuzen en de chemische sector. Het blijft namelijk mogelijk dat gedurende tientallen jaren leidingen bijgeplaatst kunnen worden, dus zullen omwonenden ook gedurende al deze tijd last ondervinden van werkzaamheden… Welke stoffen er door deze pijpleidingen gejaagd worden, is momenteel nog niet duidelijk. Het zou alleszins gaan om stoffen die, bij mogelijke beschadigingen, ook schadelijk kunnen zijn voor de mens. Het tracé van de Leidingstraat verkennen Deze reservatiestrook van de Leidingstraat is 45 meter breed. Dat kan je vergelijken met twee tennisvelden die achter elkaar liggen. Het gaat dus over een enorme oppervlakte, waar geen bomen of huizen op gebouwd mogen worden en geen diepwortelende struiken mogen staan. Het zal een litteken zijn dat dwars doorheen Vlaanderen loopt. Dit kunnen wij, Groen Lummen, niet zomaar laten gebeuren. Om iedereen de kans te geven te ervaren wat de impact zou zijn, hebben we een route uitgestippeld doorheen Lummen die het tracé zo goed mogelijk probeert te volgen. We vertrekken aan het natuurdomein De Schurfert, waar de leidingstraat dwars doorheen loopt. Dit prachtige stuk natuur wordt zo letterlijk in twee gesneden. De route loopt doorheen oude bossen en langs idyllische vijvers. Niettegenstaande dat het tracé ook de autostrades E314 en E313 volgt, zal je merken dat heel wat groen zal verdwijnen. Dit heeft niet enkel een impact op de natuur, maar absoluut ook een impact op de leefbaarheid in onze gemeente. De groene buffers die het lawaai van de voorbijrazende auto’s temperen, gaan verloren. Het is een pittige, maar heel mooie route (16km in een lijn, dus géén lus) die je eventueel in stukjes kan wandelen of zelfs met een mountainbike kan volgen. Een volledige omschrijving samen met bijhorende kaart kan je vinden op onze website op https://www.groenlummen.be/leidingstraat. Haal je mountainbike of wandelschoenen maar boven en ga de uitdaging aan! Flarden uit de gemeenteraad Behalve de thema’s die hierboven al vermeld lieten onze fractieleden zich ook bij andere punten niet onbetuigd: Door de oplettendheid van onze raadsleden hebben we ervoor gezorgd dat de rusthuisbewoners netjes vergoed worden voor de dagen dat zij niet in het rusthuis aanwezig zijn. Het bestuur was eerst niet van plan dat te doen. Dat vonden wij onaanvaardbaar. We volgen de vraag naar geluidschermen aan de E313 in Geneiken en Gestel op. De geluidsnormen worden er overschreden. Dus moet er iets aan gedaan worden, ook al is het aantal getroffen huizen kleiner dan op andere plaatsen. Wij hebben opgemerkt dat het personeelsverloop bij een aantal diensten van de gemeente erg groot is. Daarom hebben we het bestuur gevraagd om hier de nodige aandacht aan te geven en te bekijken hoe het staat met het welbevinden van het personeel. Onze vertegenwoordigers in de raden Wij hebben onze afgevaardigden in diverse gemeentelijke adviesraden en organisaties. Zij kunnen op dat niveau ook ideeën aanbrengen of problemen aankaarten. Als je zelf met iets zit waarvan je wil dat het op die raden besproken wordt, kan je altijd contact opnemen met onze afgevaardigden. Bibliotheek Gijs Gerits Lokaal Overleg Kinderopvang Hanne Janssen Buitenschoolse KinderOpvang Hanne Janssen OSM (Schulensmeer) Hanne Janssen en Johnny Ceyssens Gecoro (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) Hanne Janssen en Johnny Ceyssens Milieuraad Johnny Ceyssens en Peter Aerts Beheersorgaan Oosterhof Miel Truyen OC De Link Gijs Gerits GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) Peter Aerts Emailadressen en telefoonnummers van de afgevaardigden: Gijs Gerits 0484/898194 [email protected] Hanne Janssen 0474/747661 [email protected] Johnny Ceyssens 0495/873003 [email protected] Peter Aerts 0499/265499 [email protected] Miel Truyen 0484/631498 [email protected]