Nog meer wateroverlast aan de verkeerslichten van de Ringlaan? Lummen gooit 5 hectare open ruimte te grabbel

Nog meer wateroverlast aan de verkeerslichten van de Ringlaan? Lummen gooit 5 hectare open ruimte te grabbel

Wie van dit project beter wordt, zijn vooral de bouwpromotoren en eigenaars die op deze gronden gespeculeerd hebben.

Woonuitbreidingsgebieden op de gewestplannen zijn, in principe, gebieden die pas bebouwd mogen worden als er onvoldoende andere mogelijkheden zijn om in de woningbehoeften te voorzien

Woonuitbreiding Lindekensveld

Het gemeentebestuur van Lummen heeft nu een omgevingsvergunning aangevraagd waarmee het mogelijk wordt om te bouwen op het woonuitbreidingsgebied Lindekensveld. Dat is het gebied gelegen tussen de Dr. Vanderhoeydonckstraat, Zonnestraat, Oostereindestraat en Ringlaan. Het huidige gebruik is voornamelijk bos (2/3) en landbouw (1/3). Men heeft al aangegeven dat men de bossen die gekapt worden, enkel financieel zal compenseren (d.w.z. : geen nieuwe bossen aanplanten maar de boscompensatie afkopen).

Locatie

Is hier wel nood aan?

Wij zijn van oordeel dat het niet wenselijk is om ook dit stuk groen nabij het centrum vol te bouwen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden in woonzones. Verdichting dient te gebeuren door inbreiding in de kernen, niet door uitbreiding van de kernen. Het dorpse karakter van Lummen zijn we al aan het verliezen door de manier waarop Lummen volgebouwd wordt met grote blokken, zoals te lezen in de bouwmeesterscan. Er is al veel nieuwbouw gerealiseerd of gepland. Wie van dit project beter wordt, zijn vooral de bouwpromotoren en eigenaars die op deze gronden gespeculeerd hebben. Wil men hiermee de betonstop voor zijn?

Het gaat hier om een groene zone die verkoeling biedt en waar bewoners, die dicht bij het centrum wonen, makkelijk kunnen gaan wandelen.
Een deel van het gebied zou bijvoorbeeld ook perfect ingericht kunnen worden als kwalitatieve hondenlosloopweide/bos.

Meer wateroverlast?

In het dossier worden maatregelen gemeld om regenwater zoveel mogelijk op te vangen of te bufferen. Maar er zal bij zware of lange regenperioden sowieso regenwater afgevoerd worden. De zuidrand van de gemeente, de omgeving van de Ringlaan en Klaproosstraat, is al erg gevoelig voor overstromingen. Het extra volume zal ervoor zorgen dat deze problemen nog vaker en heviger zullen voorkomen. De laatste keer dat er daar een overstroming plaats vond dateert nog maar van 6 juni 2022.

De verkeersdruk in de omgeving zal ongetwijfeld ook toenemen. Met bovendien een school, “De Wondere Wereld”, die vlakbij gelegen is in de Dr Vanderhoeydonckstraat.

Er loopt op dit moment een openbaar onderzoek tot 24 juni. Tot die datum kan er bezwaar aangetekend worden. Dat kan via de website van het departement Omgeving Vlaanderen via deze link:

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=TbOMi651QV-9_feFDMf2rQ

 

 

Hoe een bezwaarschrift indienen?
  1. Schrijf je bedenkingen bij het project uit, gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    Klik hier voor een voorbeeldPas de tekst aan of vul aan naar wat voor jou belangrijk is.
  2. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen.
    Dit moet steeds gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is.
    U kunt dit zowel online doen als via een gewone of aangetekende brief. 
    Dien online een bezwaarschrift in(Onderaan de pagina en klik op 'Nieuw bezwaarschrift toevoegen'.)