Vragen en Antwoorden

Wat is jullie standpunt en wat zijn jullie doelstellingen op vlak van dierenwelzijn?

de algemene standpunten van Groen over dierenwelzijn vind je terug via https://www.groen.be/dierenwelzijn

Specifiek voor Lummen wil Groen onderstaande punten verwezenlijken:

 • het creëren van een grote honden(losloop)zone
 • het tegengaan van broodfok op grote schaal Groen Lummen heeft actief de actie tegen broodfok ondersteund
 • actiever toezicht op en handhaving van honden aan de leiband waar nodig i.v.m. kwetsbare natuurgebieden zodat andere dieren niet gestoord of gedood worden
 • gebruik van geluidsarm vuurwerk bij evenementen
 • gebruiken van dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten in de gemeentelijke gebouwen en hetzelfde vragen van schoonmaakbedrijven die voor de gemeente werken.
 • Groen Lummen heeft op de gemeenteraad de vraag reeds gesteld om het aankoopbeleid hier op aan te passen.
 • Minstens één vlees- en visloze dag invoeren in gemeentelijke kantines. Er is sowieso geen plaats op de menukaart voor bedreigde diersoorten zoals paling of tonijn.
 • In de gemeente zelf de burgers stimuleren om een veggie dag in te lassen
 • meer communicatie en sensibiliseren van mensen m.b.t. dierenwelzijn via het gemeentelijk infoblad
 • Groen is tegen plezierjacht en vindt jacht enkel toegestaan in kader van het beheer van wild i.s.m. natuurbeheerorganisaties
 • Circussen met wilde dieren worden niet toegelaten op het grondgebied van de gemeente
 • Het inzetten van pony’s voor kermisattracties niet toestaan
 • Er wordt geen toestemming gegeven aan nieuwe pelsdierhouderijen of uitbreiden van bestaande.
Dierenwelzijn is momenteel al een bevoegdheid van een van de schepenen in Lummen
Zouden jullie kunnen toelichten op welke manieren jullie concreet voor meer inspraak en participatie willen zorgen? Op welke domeinen van het bestuur zou dat dan van toepassing zijn?
Qua inspraak en participatie denkt Groen Lummen in eerste instantie aan de mogelijkheden die het bestuur tot nu toe niet ten volle of nauwelijks heeft benut, namelijk het betrekken van het middenveld/het verenigingsleven en de adviesraden.
Als je weet dat de milieuraad de afgelopen twee jaar maar 3 x samen is gekomen, als je weet dat bv. de voorzitter van Natuurpunt (een organisatie die bijna 10% van de natuur in Lummen bezit en beheert), maar 1 x keer werd uitgenodigd door de bevoegde schepen in de vorige 6 jaar, dan ligt daar nog veel potentieel.
In deze raden en het middenveld/het verenigingsleven ligt veel expertise en via hen kunnen veel mensen bereikt worden om input te krijgen voor beleid.
Daarnaast zijn er bij grotere werken/projecten vergaderingen nodig, niet alleen informatieve vergaderingen, maar ook de mogelijkheid tot inspraak moet geboden worden. Daarvoor moeten deze informatierondes tijdig gepland worden zodat inspraak nog mogelijk is.
Het gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website kan hierin ook nog veel beter benut worden.
Vanuit welke logica worden de bomen aan het Schulensmeer gekapt? Om terug te keren naar het originele landschap? Om de waterkwaliteit te verbeteren? Wat de redenen ook zijn, wegen ze op tegen het verlies van o zo belangrijke bomen en hun bedrage aan onze levenskwaliteit?
De bomen aan het Schulensmeer worden gekapt omwille van de biodiversiteit en de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei. Zo wordt er leefgebied gecreëerd voor een aantal kwetsbare dier- en plantensoorten die dan hopelijk vanuit het Schulensbroek als uitvalsbasis weer ‘voet aan grond’ krijgen in de rest van Vlaanderen.
Verder is het Schulensbroek ook een belangrijk gebied voor waterbeheer en zijn de overstromingsgebieden bij hevige regenval hier erg belangrijk voor bijna heel Limburg. Moeraszones worden hersteld.
Meer gedetailleerde info vind je op http://www.schulensbroek.be/content/life-delta-1
Het is dus de specifieke ligging en situatie van het Schulensbroek dat maakt dat hier het bos gekapt wordt en dat dit ook zeer zinvol is voor de natuur.
Op andere plaatsen zullen we ervoor vechten dat het bos niet verdwijnt, zoals bij de Groene Delle, waar dit bos kostbaar is.
Op nog andere plaatsen zullen we ervoor ijveren dat er bos aangeplant wordt ter compensatie van bos dat verdwenen is.
Hoe staan jullie tegenover de betonstop?
Voor Groen zou de betonstop zelfs eerder ingevoerd mogen worden, 2040 is te laat...
We zijn voorstander van inbreiding om meer woningen te creëren, maar inbreiding die rekening houdt met een goede ruimtelijke planning en voldoende openbaar groen. Daarbij moet er veel meer aandacht gaan naar andere woon- en bouwvormen, van kleinere woningen naar co-housing naar ...
De betonstop is voor ons ook een verhardingsstop: een halt aan onnodige verharding waardoor het regenwater de grond niet kan insijpelen. Hier bestaan genoeg alternatieven voor.